ZAśWIADCZENIA O UPOSAżENIU

ZAŚWIADCZENIA O UPOSAŻENIU DLA CELÓW EMERYTALNO -RENTOWYCH BYŁYCH  ŻOŁONIERZY ZAWODOWYCH (SŁUŻBY OKRESOWEJ) NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW DO NABYCIA UPRAWNIEŃ DO  ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.


1.    Obowiązek wystawiania dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego (w tym zaświadczenia o wynagrodzeniu) ciąży na płatniku uposażenia. Wynika to z treści przepisu § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy zakładu Ubezpieczeń społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz. U. Nr 72, poz 846). Zgodnie z tym przepisem to płatnik składek wystawia dokumenty niezbędne do ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, oraz dla osób, które pozostawały w stosunku służby  przed dniem 1 stycznia 1999 r. i nie spełniają warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.
2.     Omawiane zaświadczenia – zgodnie z przepisami wyżej  przywołanego rozporządzenia    – powinny być więc wystawione przez płatników uposażenia,
a w przypadku ich likwidacji – zaświadczenia  winien wystawić ich następca prawny. Podstawę do wystawienia zaświadczenia stanowi w pierwszej kolejności dokumentacja, przechowywana w jednostce wojskowej  lub archiwum wojskowym.
3.    W przypadku braku list uposażenia w jednostce wojskowej, należy zwrócić się
do właściwego Archiwum Wojskowego odpowiedniego dla jednostki wojskowej,
w której zainteresowany pełnił służbę wojskową o wystawienie zaświadczenia
na podstawie list uposażenia przekazanych do archiwizacji przez ww. jednostkę wojskową. Zaświadczenia sporządzone na podstawie list uposażeń, uwierzytelnione przez osobę kierującą archiwum stanowią wystarczający dokument dla celów emerytalno – rentowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
4.    W przypadku natomiast uzyskania potwierdzenia z Archiwum Wojskowego,
że dokumentacja płacowa (listy płac) została zniszczona – zaświadczenia  wystawia się w oparciu o dokumentację zastępczą, tj. ustala się status  kadrowy żołnierza
(na podstawie dokumentacji  osobowej zawartej w aktach personalnych żołnierza) oraz   przepisy prawa  dotyczące wynagradzania żołnierzy, obowiązujące  w okresie  pełnienia przez żołnierza służby wojskowej.
W związku z powyższym, jeżeli  płatnik składek  został zlikwidowany, należy   wraz z  pismem z archiwum przesłać wniosek do Szefa Finansów Inspektoratu Wsparcia SZ, ul. Dwernickiego 1, 85 – 915 Bydgoszcz o wystawienie zaświadczenia na podstawie dokumentacji zastępczej.
W tym przypadku procedura obejmuje uzyskanie dokumentów poświadczających przebieg służby (terminy awansów na kolejne stopnie wojskowe, okresy służby na poszczególnych stanowiskach służbowych), określenie grup uposażenia na stanowiskach służbowych na podstawie etatów archiwalnych jednostek wojskowych, w których zainteresowany żołnierz pełnił służbę wojskową oraz analizę przepisów prawa obowiązujących w danym czasie.

Poniżej przedstawiono adresy Archiwów Wojskowych właściwych dla jednostek wojskowych wówczas  podporządkowanych:
1.    Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz część dokumentacji Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Archiwum Wojskowe  w Toruniu, ul. gen. J. Chłopickiego 1-7, 87-100 Toruń,
2.    Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz część dokumentacji Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Archiwum Wojskowe   w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica,
3.    Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju – Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.1 Pułku Myśliwskiego 200,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
4.    dla Instytucji Centralnych MON - Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.1 Pułku Myśliwskiego 200, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
5.    Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, ul. Czerwonych Beretów bl. 124,
00-910 Warszawa,
6.    Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Dickmana 10, 81-103 Gdynia.

Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław